Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu - pobierz




REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZOWANEGO PRZEZ

SCIENCEPHARMA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

W 2010 ROKU




I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest SciencePharma sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promocja nauk farmaceutycznych, wyłonienie i uhonorowanie wyróżniających się studentów farmacji, medycyny, biotechnologii i chemii oraz umożliwienie im odbycia płatnego stażu w SciencePharma sp. z o.o. spółka komandytowa. Podczas stażu studenci będą mieć możliwość zapoznania się z pracą na różnych etapach rozwoju produktów leczniczych od koncepcji do różnych form ich rejestracji w Unii Europejskiej mając przy tym możliwość rozwoju zawodowego
w środowisku ekspertów z branży.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rozwiązanie jednego z trzech pakietów zadań problemowych w kategoriach: Farmacja, Medycyna, Biotechnologia/Chemia i przesłanie rozwiązania do Organizatora.
2.    W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie należy w dniach 15 - 30 czerwca 2010 r. włącznie, przesłać na adres:  konkurs@sciencepharma.pl, prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy z załącznikami wraz z rozwiązaniem jednego z trzech pakietów zadań problemowych. W tytule maila należy podając Nazwisko oraz wybraną kategorię konkursu. Formularz i treść zadań dostępne są na stronie internetowej www.konkurs.sciencepharma.pl.
3.    Organizator konkursu zastrzega sobie własność nagrodzonych prac stosownie do przepisu 921§3 kodeksu cywilnego.
4.    Termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń upływa 30 czerwca o godzinie 24.00. Prace przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Termin uznaje się za zachowany w przypadku otrzymania prac konkursowych przez Organizatora konkursu przed upływem ww. terminu.
5.    Organizator może odrzucić zgłoszenie udziału w konkursie i nie przyznać nagrody w razie stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia.

IV. ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW
1.    Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
2.    Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
3.    Ocena przesyłanych prac odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów:
·    wartość merytoryczna zadania rozwiązanego przez Uczestnika konkursu,
·    innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów występujących w zadaniu,
·    stopień samodzielności przy szukaniu prawidłowych rozwiązań zadania.
4.    Komisja podejmuje decyzję o wyborze trzech najlepiej rozwiązanych zadań
z każdej dziedziny wiedzy jakiej dotyczy konkurs.
5.    O miejscu zajętym przez Uczestnika w konkursie decyduje Komisja Konkursowa kierując się kryteriami określonymi w pkt 3.
6.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.07.2010 roku. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia tego terminu, jeśli liczba uczestników konkursu
i związana z tym ilość prac do oceny będą za tym przemawiać. Ewentualne przedłużenie ww. terminu nastąpi poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora.
7.    Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej.
8.    Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej  www.konkurs.sciencepharma.pl.
9.    Komisja Konkursowa ze swojego posiedzenia sporządzi protokół zawierający dane na temat terminu posiedzenia Komisji i jej rozstrzygnięć.
10.    Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej udostępniony zostanie Uczestnikom konkursu w siedzibie jego Organizatora.
11.    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

V. WARUNKI OTRZYMANIA NAGRÓD
1.    Komisja Konkursowa przyzna nagrody pieniężne Laureatom, których rozwiązania pakietów zadań w 3 kategoriach: Farmacja , Medycyna oraz Biotechnologia/Chemia   zdobyły 3 pierwsze miejsca.
2.    Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następującej wysokości netto:
a.    nagrody dla autorów najlepszych prac z dziedziny Farmacji:
I nagroda – 3000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)
II nagroda – 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych)
III nagroda – 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych)
b.    nagrody dla autorów najlepszych prac w dziedzinie Medycyny:
I nagroda – 3000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)
II nagroda – 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych)
III nagroda – 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych)
c.    nagrody dla autorów najlepszych prac w dziedzinie Biotechnologii/Chemii:
I nagroda – 3000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)
II nagroda – 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych)
III nagroda – 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych).
3.    Organizator przewiduje również Nagrodę Specjalną w Konkursie którą jest możliwość odbycia płatnego stażu w SciencePharma sp. z o.o. spółka komandytowa. Staż trwać będzie od 3 do 6 miesięcy.
4.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej Nagrody Specjalnej w każdej z kategorii Konkursu. Równocześnie Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznawania Nagrody Specjalnej w danej kategorii, jeśli uzasadniać będą to względy merytoryczne.
5.    Wypłata nagrody pieniężnej następuje w terminie 14 dni po wskazaniu przez Laureata rachunku bankowego i przekazania niezbędnych danych celem zapłaty podatku dochodowego.
6.    Kwota nagród zostanie powiększona o należny podatek dochodowy, którego płatnikiem jest Organizator.
7.    Komisja może, ze względu na wartość merytoryczną prac nie przyznać nagrody pieniężnej w określonej kategorii.
8.    Bez względu na pozostałe zapisy regulaminu Organizator Konkursu oświadcza, że warunkiem przyznania i wypłaty nagrody Laureatowi jest zgoda Laureata wyrażona w formie pisemnej na wykorzystanie jego wizerunku w kampanii reklamowej (reklamie) Organizatora Konkursu, zamieszczonej na jego stronie internetowej, ukierunkowanej na podkreślenie innowacyjności działań Organizatora Konkursu i promowanie młodych, zdolnych przedstawicieli polskiej nauki w dziedzinie Farmacji, Medycyny, Biotechnologii i Chemii. W szczególności wykorzystanie wizerunku Laureata polegać będzie na zamieszczeniu na stronie internetowej Organizatora Konkursu zdjęć Laureata w momencie odbioru nagrody, obejmujących również firmę i logo spółki Organizatora Konkursu. Odmowa wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku Laureata konkursu w reklamie Organizatora Konkursu, oznacza rezygnację Laureata z przyznanej nagrody oraz zrzeczenie się wszelkich praw do niej. W takiej sytuacji Komisja Konkursowa uchyla rozstrzygnięcie o przyznaniu Laureatowi prawa do nagrody. Zgoda powinna być wyrażona w terminie 7 dni od wysłania wezwania na adres e-mail Laureata, za który uważa się adres z którego wysłano zgłoszenie na Konkurs jednak nie później, jak w dniu przekazania nagrody Laureatowi. Nie wyrażenie zgody we wskazanych terminach uważa się za odmowę wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku Laureata konkursu w reklamie internetowej Organizatora Konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Organizator konkursu udostępnia Regulamin na swojej stronie internetowej oraz do wglądu w swojej siedzibie.
2.    Organizator zastrzega, iż nadesłane prace nie będą zwracane ich nadawcom.
3.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.